Studentens ordlista A–Ö

Vad menas med en akademisk kvart? Vad är Ladok? Examination, dugga och seminarium – det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med under din utbildning.

Användarkonto

Ditt användarkonto består av ett användarnamn och ett lösenord och fungerar som inloggning i Högskolans webbtjänster och på Högskolans datorer.

Akdemier

Högskolan i Gävle har tre akademier där utbildning och forskning bedrivs inom flera olika ämnen. Våra akademier är: Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA), Akademin för teknik och miljö (ATM) samt Akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

Alumn

Ordet alumn kommer från det latinska ordet alumnus som betyder elev, lärjunge eller skyddsling. Idag avser vi med alumn en tidigare student från en viss högskola, med eller utan examen. Se även Högskolans sida för alumner.

Betyg

Betyg ges efter genomgången kurs. Den vanligaste betygsskolan på Högskolan i Gävle är en sjugradig betygsskala, med betygen A till F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt.

Campus, campusområdet

Högskoleområdet vid Kungsbäck som även omfattar studentbostäderna i anslutning till Högskolan. Karta över campus.

Campuskurs

Kurs där undervisningen bedrivs i Högskolans lokaler.

Canvas

Canvas är ett webbaserat system (lärplattform) för kurser vid Högskolan i Gävle. I Canvas kan du ta del av kursmaterial, lämna in uppgifter och kommunicera via diskussionsforum eller chatten beroende på hur läraren valt att använda systemet för just din kurs.

Disputation

Tillfället när en doktorand lägger fram och offentligt försvarar sin doktorsavhandling.

Distanskurs

Kurs som anordnas i vissa ämnen för studenter som av olika skäl har svårt att resa till högskolan. Studierna kan ske på hel- eller deltid och kontakten med lärarna sker mestadels via internet. Vissa distanskurser är nästan helt nätbaserade medan andra har krav på obligatorisk närvaro för vissa moment.

Doktorand

En person som studerar på forskarutbildning (doktorandutbildning).

Doktorandutbildning

(Se forskarutbildning)

Dugga

En dugga är en mindre tentamen, som kan ingå som en del av examina­tionen för en kurs. Den är närmast att likna vid en kontroll­skrivning.

Examen

Examen är ett av målen för studier vid högskolan och utfärdas när du fullföljt din utbildning. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Examenshandläggningen är en kvalitetskontroll som ger dig ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Examensarbete

En större uppgift som genomförs i grupp eller enskilt och ofta utgör avslutningen på en utbildning. Kallas ofta exjobb.

Examination

Den del (moment) av en kurs som utgör underlag för betygssättning. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga tentamina, projektarbeten och inlämningsuppgifter. För en del moment kan obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vara ett krav för att du ska bli godkänd. Mer information kring rättssäker examination finns på Universitetskanslersämbetets hemsida

Forskarutbildning

Om man vill fördjupa sig i ett ämne utöver grundutbildningsnivå kan man ansöka om att bli antagen till forskarutbildning. För att bli antagen måste man ha genomgått viss grundläggande utbildning och dessutom finns särskilda behörighetsregler för varje ämne.

Fuskförsök

Fuskförsök rapporteras till disciplinnämnd där disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning vidtas.

Disciplinnämnd


Föreläsning

Den klassiska formen av universitetsundervisning. Vid en föreläsning tar läraren upp viktiga moment i det kursavsnitt som behandlas och kommenterar och kompletterar kurslitteraturen.

Grundläggande högskoleutbildning

Högskoleutbildning på en grundläggande nivå som väsentligen bygger på kunskap från gymnasieskola (jämför med forskarutbildning och påbyggnadsutbildning).

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinerande uppgift som du skriver hemma. Läraren lägger ut instruktioner och information på kursens lärplattform. Läraren beslutar också om eventuellt anpassad tentamen i form av längre tid.

Högskolepoäng

Högskolepoäng (hp) är ett sätt att mäta en utbildnings omfattning. Ett studieår är 40 veckor. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 hp under ett studieår. En termin är 20 veckor och ger alltså 30 hp vid heltidsstudier. Hur många poäng en enskild kurs ger beror på hur stor arbetsinsats som normalt krävs av studenten för att uppnå kursens mål. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 hp.

Inspark

Inspark är de sociala aktiviteter som nya studenter erbjuds delta i under introduktionsveckorna. Syftet med insparken är att skapa en studiesocialt fungerande samkänsla. Insparksveckan arrangeras av Gefle Studentkår och studentföreningarna.

Kurser

En kurs kan ingå som en del av ett utbildningsprogram eller läsas fristående. Det finns också kurser som är tänkta som fortbildning för redan yrkesverksamma. Högskolans kurser kan variera i omfattning. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Kursplan

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. Den ger också information om undervisnings- och examinationsformer, poängantal och kurslitteratur. Sök efter kursplaner

Ladok

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem som ger Sveriges högskolor och universitet stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. Som student har du också tillgång till Ladok och kan utföra flera tjänster både under och efter dina studier. Du kan till exempel registrera dig på dina kurser, skapa intyg och ansöka om examensbevis. Läs mer om Ladok

Registreringsintyg

Ett intyg som visar vilka kurser du är registrerad på för en viss termin. Är du student kan du skapa ditt eget registreringsintyg i Ladok.

Seminarium

En undervisningsform som bygger på en vetenskaplig diskussion i grupp, med krav på aktivt deltagande från alla närvarande.

Sittning

Sittning är i studentsammanhang en middag som kan intas på kårhus, nationer och sektioner. Vad som ingår eller hur många rätter det skall vara varierar från sittning till sittning. Förutom mat och dryck så kan även klädseln variera på olika sittningar. Det förekommer allt från fracksittningar till sittningar där klädseln är helt valfri, liksom olika teman som gästerna förutsätts anpassa sin klädsel till. Sittningar innefattar en hel del sång.

Studieintyg

Ett intyg som visar de utbildningar du läst, vilket betyg du fick och vilket datum kursen avklarades. Är du student kan du skapa ditt eget studieintyg via Ladok.

Tenta/tentamen

Tentamen är en muntlig eller skriftlig examination som genomförs vid avslutad kurs eller ett moment i en kurs. Kallas oftast tenta, eller munta om det är frågan om muntligt prov. Tentamen genomförs i sal på campus, som digital tentamen eller som hemtentamen. Du kan se på ditt schema vad som gäller för din tentamen. Salstentamen kan även genomföras på distans vid ett lärosäte eller Lärcenter.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs i Ladok senast 10 dagar innan tentamensdatumet. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Anmälan till salstentamen är alltså ett krav för att kunna delta.

Zoom

Zoom är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle som används i vissa kurser. Du kan också använda Zoom för webbmöten med andra studenter.

Sidan uppdaterades 2024-05-15