Urban Studio

Urban Studio utgör ett av tre forskningsprogram inom Hållbar Stadsutveckling. Programmet är tvärvetenskapligt och samlar flera av högskolans forskningsämnen. Studion strävar även efter samverkan med aktörer utanför akademin för att direkt bidra positivt till en hållbar stadsutveckling.

Urban Studio siktar på att få till stånd en mer hållbar stadsutveckling som också bidrar till att höja människors välmående. Det inbegriper att man utvecklar städer för miljöns bästa med människan i centrum och att man inte går utanför gränserna för vad vår planet klarar av.

Bild som förklarar hur forskningsinriktningarna hänger ihop

Forskningsmål

Studion utvecklar nya forskningsfronter med visionen att stadslandskap ska bidra till tre sammankopplade mål:

1) säkerställande av invånarnas hälsa och välbefinnande
2) begränsad miljöpåverkan av städer
3) motståndskraftiga urbana system.

Utgångspunkten i forskningen är samspelet mellan den byggda miljön, naturmiljön och mänskligt beteende i städer.

Forskningsmålen ställs mot en bakgrund av fortsatt urbanisering i Sverige och världen i stort, en allt allvarligare situation kring den globala klimatkrisen som kräver omedelbar nedtrappning av växthusgasutsläpp samt ökad anpassningsförmåga gentemot klimatkrisens konsekvenser, ökade samhällsklyftor, samt en digitalisering som medför hållbara innovationer och integrerade lösningar.

Utgångspunkten i forskningen är samspelet mellan den byggda miljön, naturmiljön och mänskligt beteende i städer. Urban Studio hämtar inspiration från teorin om social-ekologiska system som beskriver hur ekosystem och samhällen är djupt sammanflätade och hur samhällets välmående inte kan existera utan livskraftiga ekosystem. Teorin belyser vikten av ekosystemtjänster och av att bygga social-ekologisk buffertförmåga (resiliens), vilket har direkt bäring på programmets första och tredje mål. Detta integreras med teorin om socio-spatiala system som beskriver hur den rumsliga strukturen i städer besitter en inneboende social logik som organiserar mellanmänskliga interaktioner. Denna teori belyser hur stadsutformning förhåller sig till rörelsemönster och skapar förutsättningar för exponering för platser som främjar hälsa och välbefinnande såväl som för hållbara vanor, vilket har direkt bäring på programmets första och andra mål. I denna teori inbegrips även ett rättviseperspektiv då social segregering hänger samman med rumslig segregering. Genom att integrera dessa två teorier syftar forskningen till att ge ett holistiskt perspektiv, en helhetssyn, på de rumsliga förutsättningar som kan bidra till hållbar stadsutveckling.

En forskningsmiljö för att stimulera tvärvetenskaplig forskning

Forskningen finansieras i huvudsak av Högskolan i Gävle men även genom externa forskningsbidrag. Programmet eftersträvar ett tvärvetenskapligt synsätt på stadsutvecklingen, det vill säga forskning som involverar kunskaper från skilda vetenskapsgrenar. Detta görs genom att integrera teoretiska perspektiv och praktiska metoder från högskolans olika forskningsämnen, exempelvis miljövetenskap, samhällsplanering, geografi, miljöpsykologi och naturresurshushållning.

Forskningsprojekt

The BIG Project

Syftet med projektet är att utveckla en ny digital metodik och innovativ kunskap för framtida stadslösningar som samtidigt främjar individuell, social och ekologisk hälsa.

Mer information om the BIG Project Länk till annan webbplats.

Samarbeten

Urban Studios tvärvetenskapliga forskningsprogram samarbetar med en rad aktörer både inom och utom akademin.

Samarbetspartners

Forskarskola Future-Proof Cities

Urban Studio samarbetar med företagsforskarskolan Future-Proof cities som har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om de utmaningar medelstora svenska städer står inför.

Smarta hållbara städer och samhällen

Urban Studio samarbetar med Region Gävleborg inom det regionala styrkeområdet Smarta och hållbara städer och samhällen. Det är ett av fyra områden som Region Gävleborg har utsett som lovande för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Nedan listas andra tidigare eller nuvarande samarbetspartners

Föreståndare

Nancy Joy Lim, profilbild

Nancy Joy Lim

Lektor Geospatial informationsvetenskap

Kontakta Nancy Joy Lim vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Forskningskoordinator

Stephan Barthel, profilbild

Stephan Barthel

Professor miljövetenskap

Kontakta Stephan Barthel vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-21