Prorektor och vicerektorer

Högskolan har en prorektor och tre vicerektorer.

Prorektor Lars Bengtsson

Lars Bengtsson är prorektor vid Högskolan i Gävle sedan 2018. Han är professor i industriell ekonomi och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, där han också arbetade som forskare och även doktorerade inom industriell arbets­vetenskap. Lars forsknings­inriktning handlar om hur företag och organisationer kan höja sin innovations­­förmåga, och om utflyttning och hemtagning av industriell produktion samt om hur digitalisering formar kompetenskrav och arbetsorganisation i företag.

Vicerektor Magnus Isaksson

Magnus Isaksson är vicerektor för EUI – Green Universities sedan 2022. Han är professor i elektronik och akademichef för Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA). Tidigare var han vice­rektor för strategisk utveckling vid Högskolan. Magnus har teknologie licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet och teknologie doktorsexamen i tele­kommunikation från KTH där han också är docent i signal­behandling. Han forskar på icke linjära dynamiska system med tillämpning inom trådlös radio och radiomät­teknik samt på senare år robotik med tillämpning inom människors hälsa och välbefinnande. Magnus innehar en också heders­professur vid Amity University, New Delhi, Indien.

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson är vicerektor för kvalitet och hållbarhet vid Högskolan i Gävle sedan 2017. Hon är professor i vårdvetenskap och akademi­chef för Akademin för teknik och miljö (ATM). Gunilla är legitimerad sjuksköterska, har en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet där hon också är docent i vård­vetenskap. Gunillas vetenskapliga verksamhet kan samman­fattas i sjuk­sköterskans profession, de förut­sättningar som krävs i utbildning och arbetsliv för lärande, för en god och säker vård samt för studenters och personals väl­befinnande och tillfredställelse.

Vicerektor Annika Strömberg

Annika Strömberg är vicerektor för internationalisering sedan 2021. Hon är universitets­lektor i företags­ekonomi och har tidigare varit akademichef för Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA). Annika har filosofie doktors­examen i företags­ekonomi från KTH. Hennes forskning har under senare år fokuserat på organisation och ledar­skap inom framför allt vård och omsorgs­sektorn. Forsknings­projekten har bedrivits i tvärveten­skapliga grupper tillsammans med forskare från socialt arbete, vård­vetenskap och arbets­hälso­vetenskap.

Kontaktperson

Iza Ullmark

Rektors sekreterare

Sidan uppdaterades 2024-02-14