Enheten för verksamhets- och lednings­stöd

Enheten för verksamhets- och ledningsstöd (EVL) har till uppgift att stödja chefer och medarbetare i verksamheten så att utbildning och forskning kan bedrivas med kvalitet. Enheten består av åtta avdelningar.

Avdelningen ansvarar för

 • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i övrigt i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • framtagande- och kvalitetssäkring av underlag till Högskolans budget, bokslut, och övriga uppgifter som ska redovisas i årsredovisning
 • Högskolans ekonomiska uppföljning och redovisning
 • att utveckla Högskolans ekonomiska uppföljning och redovisning
 • att svara för Högskolans process- och projektledning och koordinering vad avser ekonomiadministration
 • Högskolans ekonomiadministration
 • att utveckla Högskolans ekonomiadministration
 • Högskolans inköp och upphandling

Kontakt

Johanna Sammeli, ekonomichef, profilbild

Johanna Sammeli, ekonomichef

Avdelningen för ekonomi, planering och inköp

Vi arbetar för att studenter, medarbetare och besökare ska få en så god service som möjligt.

Vi arbetar inom följande områden:

 • Lokal- och fastighetsfrågor, inklusive säkerhet
 • Reception och växel
 • Repro (tryckeri)
 • Vaktmästeri

Avdelningen ansvarar för

 • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i övrigt i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att bidra till administrativ rationalisering
 • högskolegemensam service/vaktmästeri
 • lokalplanering och en kostnadseffektiv användning av lokaler
 • högskolans konferensservice
 • högskolans säkerhetsfrågor
 • högskolans lokalvård
 • högskolans reproverksamhet
 • högskolans telefonväxel och reception
 • konsten i högskolans lokaler

Kontakt

Henrik Falk, avdelningschef, profilbild

Henrik Falk, avdelningschef

Avdelningen för fastighet och service

Avdelningen ansvarar för övergripande personalfrågor, lönebildning, beredning av högre tjänster, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

 • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att svara för Högskolans process- och projektledning och koordinering vad avser personaladministration
 • Högskolans personal- och löneadministration, avtalstolkning och lönerevision
 • att planera och organisera personal/ledarutveckling och andra personalutvecklingsinsatser
 • att planera för Högskolans kompetensförsörjning
 • att bistå anställningsnämnden med arbetsrättslig kompetens och administrativt stöd
 • att vara samordnande vid arbetsmiljöprocessen
 • Lika villkorsfrågor för personal

Anställningsintyg och arbetsgivarintyg

Anställningsintyg och arbetsgivarintyg utfärdas av Statens servicecenter. De nås på telefon 0771-456 000.

Kontakt

Avdelningen för HR, profilbild

Avdelningen för HR

Vid allmänna frågor om anställning på Högskolan:

Vi arbetar för att studenter, medarbetare och besökare ska få en så god service som möjligt.

Vi arbetar inom följande områden:

 • Server- och molnlösningar
 • Nätverk, inklusive trådlöst
 • Datorsalar
 • It-support

Nät, drift och system

Systemgruppen ansvarar för utveckling av verksamhetsnära applikationer som stöder administration av studenter och anställda. Till detta kommer utveckling av önskade verktyg för ledning och anställda inom akademi och högskolegemensam administration.

Nät- och driftgruppen ansvarar för att centrala it-system och nätverk kan användas utan störningar. Totalt sett ansvarar nät- och driftgruppen för mellan 90 och 100 olika system installerade på cirka 80 servrar.

Support

Supporten ansvarar för att förmedla lösningar på it-relaterade problem på HiG:s klientdatorer. De har även helhetsansvar för beställningsstöd och installation av datorer och programvaror till samtliga av Högskolan i Gävles datorer. Leveransbevakning för hård- och mjukvara ingår också i den supportansvariges sysslor.

Kontakt

Jan Nordin, it-chef, profilbild

Jan Nordin, it-chef

Avdelningen för it

Avdelningen för kommunikation och externa relationer ansvarar för marknadsföring gentemot prioriterade mål­grupper (anställda, studenter, näringsliv och offentlig sektor, media och det omgivande samhället i regionen) genom intern och extern kommunikation.

Målet med kommunikationen är att stärka förtroendet, så att Högskolan i Gävle ska vara ett erkänt och attraktivt lärosäte som

 • studenter väljer för sina studier
 • näringsliv och samhälle samarbetar med för sin forskning och utveckling
 • lockar kompetenta medarbetare.

Kommunikationen utgår från fyra ledord: tillförlitlighet, öppenhet, fördomsfrihet och dialog.

Avdelningen består av:

 • Grafisk formgivning och produktion
 • Internationalisering
 • Nyhetsgrupp
 • Marknadsföring, studentrekrytering och event
 • Samverkan
 • Webbgrupp

Kontakt

Tommy Löfgren, kommunikationschef, profilbild

Tommy Löfgren, kommunikationschef

Avdelningen för kommunikation och externa relationer

Avdelningen för utbildningsstöd har som ansvarsområde att ge stöd och service till blivande och innevarande studenter samt till högskolans akademier och ledning. Avdelningen samverkar även med externa aktörer, såväl nationella som internationella.

Avdelningen står för betydande uppgifter av myndighetsutövande karaktär och högskolegemensamt ansvar. Avdelningens ansvarsområde kan kort sammanfattas med "in- i - ut" ur utbildning. Avdelningen ansvarar även för Studentcentrum och högskoleprovet.

Avdelningens verksamhet

Avdelningen för utbildningsstöd består av följande funktioner:

 • Antagning
 • Examen
 • International Office
 • Introduktion för nya studenter
 • Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning
 • Kurs- och programadministration
 • Samordnare för lika villkor
 • Schemaläggning
 • Systemförvaltning
 • Studenthälsa
 • Student- och doktorandombud
 • Studierektor
 • Studievägledning
 • Tentamenssamordning
 • Utbildningssamordning
 • Kontakt

Kontakt

Maria Strand, avdelningschef, profilbild

Maria Strand, avdelningschef

Avdelningen för utbildningsstöd

Biblioteket ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Högskolan i Gävle.

Informationskompetens och digital kompetens

Målet med bibliotekets undervisning i informationssökning är att utveckla studenterna och forskarnas informationskompetens. Bibliotekets avdelning Learning Center stödjer det nätbaserade lärandet och ökar den digitala kompetensen hos användarna.

Kontakt

Cecilia Heyman Widmark, bibliotekschef

Biblioteket

Ledningskansliet har i uppdrag att processleda och samordna Högskoleövergripande strategiska beredningsprocesser till Högskoleövergripande beslutande och beredande organ.

I uppdraget ingår att bistå Högskolestyrelse, rektorsfunktion, högskoledirektör, utbildnings- och forskningsnämnd samt disciplinnämnd med administrativt stöd. Därtill ingår i avdelningens uppgift att utreda, bereda, vara sakkunnigstöd, handlägga, samordna och administrera frågor som rör avdelningens ansvarsområde.

Ledningskansliet ansvarar också för Högskolans diarium och arkiv samt övergripande för det systematiska miljöledningsarbetet.

Kontakt

Björn Karlsson, kanslichef, profilbild

Björn Karlsson, kanslichef

Ledningskansliet

Kontaktperson

Micael Melander, högskoledirektör, profilbild

Micael Melander, högskoledirektör

Enheten för verksamhets- och lednings­stöd

Sidan uppdaterades 2024-04-23