Fusk och disciplinärenden

Det är inte tillåtet att vilseleda vid prov eller när annan studie­prestation ska bedömas, det vill säga det är inte tillåtet att fuska. All form av fusk är absolut förbjudet och leder till disciplin­åtgärder.

Vad är fusk?

  • Fusk kan handla om att du använder otillåtna hjälp­medel vid tentamen, som till exempel anteckningar eller lappar. Mobil­telefoner och annan elektronisk utrustning är inte heller tillåtna.
  • Att använda någon annans arbete utan att ange källa, det vill säga att plagiera, är inte tillåtet. Även att använda sig av sin egen text som använts i ett annat sammanhang utan att referera korrekt är plagiering, så kallad självplagiering.
  • Fusk kan också handla om otillåtet samarbete mellan studenter i samband med till exempel uppsats­skrivning eller hemtentamen.
  • Att hjälpa någon annan att fuska ses också som fusk. Du får inte låta någon annan kopiera dina svar vid till exempel hem­tentamen eller uppsats­skrivande.

Utöver dessa punkter finns även andra exempel på fusk. Studenter som använder AI-verktyg såsom ChatGPT på ett vilseledande sätt, det vill säga gör sken av att det är studenten själv som framställt texten, kan orsaka disciplinanmälan. Ta alltid reda på vad som gäller för den examination du ska göra.

Anmälan om fusk

Den som upptäcker misstänkt fusk har en skyldighet att anmäla fusket till rektor som antingen själv beslutar i ärendet eller överlämnar det till Högskolans disciplinnämnd. I Disciplinnämnden sitter rektor, student- och lärarrepresentanter och lagfaren ledamot. Rektor är ordförande i Disciplinnämnden.

Påföljden av fusk kan bli en varning eller en viss tids avstängning från studierna. Disciplinnämndens beslut om avstängning eller varning får överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut från Disciplinnämnden kan dock inte överklagas.

Anmäl misstänkt fusk till Disciplinnämnden

Disciplinärenden

Bestämmelser om disciplinära åtgärder finns i kapitel 10 i Högskoleförordningen. Enligt 1 § får en Högskola använda disciplinära åtgärder mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan
  • stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom Högskolan
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).
  • Disciplinära åtgärder får inte genomföras senare än två år efter den aktuella händelsen.

Disciplinnämnden

Sidan uppdaterades 2024-05-17