Gå till eugreenalliance
Sök

Innovativt lärande

Dagens samhällsförändringar driver fram nya sätt att tänka, agera och lära för barn, unga och vuxna i morgondagens fysiska och virtuella rum. Det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande hanterar frågor om dagens och morgondagens utbildning och lärande.

Guadalupe Francia, tidigare vetenskaplig ledare berättar om Innovativt lärande och dess forskningsprogram.

Vi vill utveckla kunskaper, strategier och arbetsformer för att bemöta de samhällsförändringar som påverkar barns, ungas och vuxnas lärandeprocesser i formella och informella utbildningskontexter.

I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor hanterar vi frågor om hur dagens och framtidens utbildning och lärande kan formas för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som bygger på demokrati och rättvisa.

En drivkraft i detta är att det finns möjligheter att bygga forskning på ett lite nytt sätt. Att arbeta mer tvärvetenskapligt för att ta oss an komplexa samhällsutmaningar ger oss nya möjligheter att skapa kunskap som kommer en bred allmänhet till nytta.

Anneli Frelin, Vetenskaplig ledare

Logga för globala målet nr 1
Logotype globala målen nummer 4
Logotype globala målen nummer 5
Logotype globala målen nummer 16

Det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 1,4, 5, 10 och 16 i Agenda 2030.

Målet med det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande, där vi hanterar frågor om hur dagens och morgondagens utbildning och lärande kan formas, är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som är rättvist och demokratiskt.

Teknikutvecklingen går snabbt, lärare får fler möjligheter att göra undervisningen levande och eleverna kan visa sina kunskaper på andra sätt. Behovet av mer kunskap, om hur detta påverkar barns och vuxnas lärande, liksom hur skolans utveckling påverkas av sociala, ekonomiska och kulturella strukturer, är stort.

Inom 10 år behöver det byggas över 1000 nya skolor och förskolor, lärmiljöer där både barn, unga och vuxna kan trivas och växa. Samtidigt har vi en stor brist på lärare, växande elevunderlag, vikande kunskapsresultat och ökad ohälsa, och således behövs ny kunskap om hur morgondagens lärmiljöer kan bidra till att möta de utmaningarna.

Våra forskningsprogram som adresserar lärandeprocesser för social hållbarhet, digitalisering och morgondagens lärmiljöer, är alla tvärvetenskapliga. Vi samverkar med näringsliv och offentlig sektor och bedriver både nationell och internationell verksamhet, då de utmaningar vi skall bemöta är lokala och globala.

Forskningsprogram

Inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande finns tre forskningsprogram: Demokrati och likvärdighet, Digitalisering, teknologier, media och lärande och Morgondagens Lärmiljöer.

Demokrati och Likvärdighet

Programmet Demokrati och Likvärdighet: lärandeprocesser för social hållbarhet (DELSOH) syftar till att utveckla innovativ forskning om lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.

Programansvarig: Silvia Edling

Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande

Forskningsprogrammet fokuserar institutionella, organisatoriska, sociala, tekniska, ekonomiska och kontextuella möjligheter och utmaningar kopplade till digitalisering och lärande i utbildningssektorer, arbetsliv och samhälle. Samhällsutmaningar som fokuseras är i vid bemärkelse kopplad till digitalisering och de genomgripande förändringar det innebär i termer av utmaningar, möjligheter och föränderliga förutsättningar som människor, organisationer och samhället i stort har att förhålla sig till.

Programansvarig: Niklas Humble

Morgondagens Lärmiljöer

När samhället förändras behöver även förskole- och skolverksamheterna förändras. Det finns i dag ett stort behov av nybyggnationer och renoveringar, och när det gäller att skapa ändamålsenliga och hållbara lärmiljöer för morgondagen kan tvärvetenskaplig forskning ta sig an den komplexa utmaningen. Exempel på fokusområden är: design och användning av skolor, förskolor och lekplatser och artefakter såsom möbler och teknologi; och förändringsprocesser och nya typer av lärmiljöer inklusive flexibla, multi-zon och hybrida sådana. På Högskolan i Gävle finns riksunika förutsättningar för samarbete mellan olika discipliner och hög kompetens hos forskarna. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer utgör en naturlig nod för ett samarbete som samhället behöver.

Programansvarig: Jan Grannäs

Vetenskapliga ledare

Det strategiska forskningsområdet leds av två vetenskapliga ledare.

Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Anneli Frelin

Professor didaktik

E-post: anneli.frelin@hig.se
Tel: 026-64 81 43

Forskarpresentation Anneli Frelin

Daniel Pettersson, professor i pedagogik.
Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)