Riktat pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera vid Högskolan i Gävle på lika villkor som andra. Du har då möjlighet att ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Du ansöker via Nais och här hittar du några exempel på stöd som du kan få.

Informationsträff om riktat pedagogiskt stöd

Du får information om hur du ansöker om pedagogisk stöd och hur just du kan få ut det mesta av dina högskolestudier.

Datum: tisdag 27 augusti
Tid: 15.00–16.30
Plats: digitalt via Zoom

Läs mer om informationsträffen

Så här söker du om pedagogiskt stöd

  1. Ansök digitalt via Nais. Bifoga en dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Dokumentationen ska vara utfärdad av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.
  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid för samtal om möjliga stödåtgärder.
  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om riktat pedagogiskt stöd innehållande beslutade och rekommenderade stödåtgärder.
  4. Stödåtgärderna finns tillgängliga för dig i ett intyg som du når via inlogg i Nais.
  5. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt intyg och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas utifrån aktuella kursmål.

Tänk på att aldrig skicka känsliga personuppgifter om dig själv som till exempel läkarintyg med hälsoinformation, namn och personnummer till Högskolan via e-post.

Tips till dig som eventuellt stöter på problem vid ansökan är att använda Chrome som webbläsare och att se över storleken på de filer du bifogar.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Här har vi listat exempel på några av de vanligaste stöden som du kan få.

Anpassad examination

Det kan finnas möjlighet att anpassa en examination. Exempel på anpassningar är förlängd tid, skriva salstentamen i mindre grupp och att använda dator med resursprogram. Lämpliga anpassningar rekommenderas av samordnaren, men examinator beslutar om detta godkänns på aktuell kurs.

Anteckningsstöd

Om du har svårigheter med att anteckna under föreläsningar kan en kurskamrat anlitas som anteckningsstöd.

Inläst litteratur

Om du har en funktionsnedsättning och har svårt att läsa böcker med tryckt text kan du få tillgång till inläst litteratur (talböcker). För att kunna ladda ner talböcker måste du ha ett nedladdnings­konto hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Nedladdningskontot får du genom att komma på ett introduktionssamtal till Högskolans bibliotek.

Läs- och skrivprogram

Möjligheter finns att ladda ner rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right samt Claro Studio med uppläsningsprogrammet Claro Read. Kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

Resursrum

I biblioteket finns ett resursrum som studenter med funktionsnedsättningar kan få tillgång till. Här finns möjlighet att arbeta ostört och använda datorer utrustade med rättstavnings­program och uppläsningsprogram. Kontakta personalen på biblioteket för att få mer informa­tion.

Verksamhetsförlagd undervisning – VFU

Om du läser en utbildning där det ingår verksamhetsförlagd undervisning (VFU) kan det finnas möjlighet att få visst stöd under den tid du är på arbetsplatsen. Du behöver få en rekom­mendation om stöd vid VFU i ditt intyg från samordnaren och i god tid kontakta kurs­ansvarig/VFU-ansvarig inför genomförandet för att komma överens om behovet och möjligheten till stöd.

Övriga anpassningar och stödåtgärder

Om du behöver anpassning på grund av en grav synnedsättning, är behov av teckenspråkstolk eller om lokalerna behöver anpassas, kontakta pedagogiskt stöd redan i samband med att du ansöker till en utbildning.

Du är också alltid välkommen att kontakta samordnaren för att diskutera ytterligare stöd. Det kan ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid.

Kontaktpersoner

Sofia Lagerberg Alfredsson, profilbild

Sofia Lagerberg Alfredsson

Avdelningen för utbildningsstöd

Emil Sandfeldt, profilbild

Emil Sandfeldt

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 09.00–10.00.

Tillgänglighet vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle vill vara en högskola för alla – där alla ges samma möjligheter till delaktighet.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan uppdaterades 2024-05-27